C onvocare

 

          În conformitate cu  prevederile  Legii 31/1990, republicată cu modificările ulterioare,  Consiliul de Administraţie al UMARO SA , cu sediul în mun. Roman, strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, judeţul Neamt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J27/2/08.01.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 2053877, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. ec. Culiţă C. Tărâţă, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  pentru data de 14.09.2013, ora 11,00, la sediul societăţii.

        Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 15. 09. 2013, ora 11, la sediul societăţii.

        Ordinea de zi este următoarea:

        1. Desemnarea/prelungirea mandatului membrilor şi al preşedintelui Consiliului de Administraţie;

        2. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie;

        3. Stabilirea datei de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acţionarilor. Propunerea consiliului de administraţie privind data de înregistrare este 03.10.2013.

        4. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului.

        În conformitate cu dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004, accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societăţii.

       Acţionarii pot vota prin corespondenţă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiţia identificării prin nume/denumire, act identitate.

       Acţionarii vor putea să-şi exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 şi art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 precum şi dreptul de a completa lista cu persoanele propuse pentru funcţia de administrator în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

       Au dreptul să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale doar acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 01.09.2013

       Informaţiile privind drepturile acţionarilor,  persoanele propuse pentru funcţia de administator precum şi formularul de procură specială pentru reprezentare se pot consulta pe websit-ul UMARO SA: www.umaro.ro începând cu data 15.08.2013. Informaţii suplimentare: tel. 0233 741701.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

D-nul. Culiţă C. Tărâţă

 

 

Numărul total de acţiuni emise de UMARO SA şi drepturile de vot la data convocării:

 

1.860.024

 

Lista persoanelor propuse pentru funcţia de administrator

 

1. Dnul. Culiţă C. Tărâţă

Preşedinte Consiliu de administraţie

Localitatea de domiciliu: mun. Roman

Calificarea profesională: economist

 

2. Dnul. Moldovanu Gelu

Membru  Consiliu de administraţie

Localitatea de domiciliu: mun. Roman

Calificarea profesională: inginer

 

 

3. Dna. David Adriana

Membru  Consiliu de administraţie

Localitatea de domiciliu: mun. Piatra Neamţ

Calificarea profesională: economist

 

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 şi art. 13 din

Regulamentul CNVMR nr. 6/2009

 

Art. 7. - (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi

                b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010 în vigoare de la 24 martie 2010)

 

Art. 13. - (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.

                (2) Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

 

 

PROCURA SPECIALA

din data de ………………….

 

                ………………………..1, detinând ………………. actiuni/drepturi de vot, reprezentând ….. % din totalul de 1.860.024 actiuni/drepturi de vot ale S.C. UMARO S.A., împuterniceste pe d-nul/d-na ………………………………..2, identificat/a cu …………………………………………pentru a participa si vota în numele ……………………….1 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UMARO S.A., care se va întruni în data de …………….., ora 11, la sediul social al acestei societati din Roman, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Neamt.

                D-nul/D-na …………………………………2, în calitate de reprezentant al ………………………..1, va vota “pentru”, sau “împotrivă”, sau “abţinere” pentru urmatoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...3.

                                               

                                                               

                                                                                                ………………………………….4

 

1  - se înscrie numele/denumirea actionarului

2 - se înscrie numele/denumirea reprezentantului

3 - se precizează fiecare punct înscris pe ordinea de zi a acţionarilor

4 - se aplică semnătura acţionarului persoană fizică sau se înscrie calitatea şi numele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se aplică ştampila.

 

 
 
 
 
 
PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

UMARO SA ROMAN

DIN DATA DE ………..

                                                                      

                Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UMARO SA intrunita la ………..convocare, in sedinta ordinara, in data de………, in prezenta actionarilor reprezentand …..% din capitalul social, cu …………voturilor exprimate, a hotarat:

1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor:

- Dl. Culiţă C. Tărâţă în funcţia de Preşedinte a Consiliului de administraţie

     - Dl. Moldovanu Gelu în funcţia de membru in Consiliul de administraţie

     - Dna. David Adriana în funcţia de membru in Consiliul de administraţie.         

     2. Mentinerea remuneratiei administratorilor de 20% din salariul Directorului general.

     3. Aprobarea datei de 03.10.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii.

     4. Imputernicirea d-nei Preda Maura pentru efectuarea formalitatilor de publicare si de inregistrare in Registrul Comertului.